AmaçlarımızStratejik Yönetim ve Araştırmalar Derneği >>> Kurumsal

Derneğimizin Amaçları

  1. Kamu ve özel sektörde stratejik yönetim anlayışının yerleştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
  2. Kamu idarelerinin yönetim yapıları ile karar alma mekanizmalarının geliştirilmesi ve kamudaki yönetim anlayışının çağdaş gelişmeler ışığında iyileştirilmesine katkı sağlamak,
  3. Kamu kaynaklarının elde edilmesi, kullanımı ve yönetiminde etkililik, ekonomiklik ve verimliliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak,
  4. Kamudaki savurganlık, yolsuzluk, usulsüzlük ve suiistimallerinin önlenmesi, kamu varlıklarının korunmasına yönelik çalışmalar yapmak,
  5. Ulusal ve Uluslararası alanda kamu yönetimi ve mali yönetime dair gelişmeleri takip ederek, kamu sektöründe uygulanabilirliği konusunda araştırmalar yapmak.